Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2185880 gościem strony
Dziękujemy !

Regulamin e-windykacja.com Regulamin portalu www.e-windykacja.com

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PRAWNICZO - WINDYKACYJNEGO (PPW).


Przedmiot i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Prawniczo-Windykacyjnego.

1.1. Kancelaria za pośrednictwem PPW świadczy następujące usługi:
 • udziela porad prawnych
 • przygotowuje opinie, ekspertyzy i analizy prawne
 • przygotowuje projekty umów oraz kontraktów
 • przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.)
 • przyjmuje zlecenia zastępstwa prawnego w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracyjnymi
 • przyjmuje zlecenia windykacji należności.
1.2. Usługi prawne są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie:
 • prawa bankowego i stosunków pomiędzy Konsumentami i Bankami
 • prawa cywilnego
 • prawa handlowego
 • prawa administracyjnego i podatkowego
 • zamówień publicznych
 • prawa własności intelektualnej i przemysłowej
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy
 • windykacji należności.

Zawarcie umowy.
2.1. Klient zawiera umowę na świadczenie usług akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu i zatwierdzając termin wykonania usługi oraz cenę za usługę.
2.2. W ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia PPW przesyła Klientowi propozycję terminu wykonania usługi oraz cenę za usługę.
2.3. Umowa na wykonanie usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta warunków określonych w pkt 2.2.
2.4. Umowa na świadczenie usług windykacji należności oraz zastępstwa prawnego zostaje zawarta z chwilą podpisania odrębnej umowy i udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady świadczenia usług prawnych i realizacja umowy.
3.1. Zlecenie usługi prawnej przez Klienta odbywa się za pośrednictwem PPW.
3.2. Zlecenie usługi następuje przez wypełnienie formularza zamówienia po zalogowaniu się na stronę internetową PPW.
3.4. Zagadnienie prawne będące przedmiotem Zlecenia powinno być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały, powinno wskazywać okoliczności faktyczne istotne do wykonania Zlecenia.
3.5. W ciągu 24 godzin od otrzymania Zlecenia, Klient otrzyma wiadomość o terminie wykonania zlecenia oraz cenie za usługę. Wiadomość może również zawierać prośbę o uzupełnienie stanu faktycznego.
3.6. Kancelaria przystępuje do wykonania zlecenia po zawarciu umowy zgodnie z pkt 2.2. Regulaminu.
3.7. Podane w cenniku ceny, są cenami netto, do każdej podanej kwoty należy dodać 22% podatku VAT.
3.8. Kancelaria wykonuje zlecenie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3.9. Wykonane zlecenie Kancelaria przesyła Klientowi za pośrednictwem strony PPW lub przesyłką pocztową.
3.10. Kancelaria świadczy usługi wyłącznie w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00. Zlecenia złożone po godzinie 16.00 zostają rozpatrzone następnego dnia, wtedy również zostaje wysłana Klientowi informacja o wycenie i terminie wykonania zlecenia.
3.11. Kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia po zaakceptowaniu przez Klienta warunków ustalonych przez Kancelarię i wysłaniu akceptacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrytki pocztowej użytkownika w PPW.
3.12. Klient po zalogowaniu się w PPW posiada dostęp do wszystkich swoich zleceń zrealizowanych przez Kancelarię.
3.13. Kancelaria zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania Klientowi zrealizowanych zleceń przez okres 5 lat od daty ich realizacji.

Odpowiedzialność i reklamacje.
4.1. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania usługi przez Kancelarię Klient może złożyć reklamację.
4.2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem PPW lub przesyłką pocztową na adres Kancelaria Radców Prawnych Stachowiak i Partnerzy sp.p., al. gen. J. Hallera 19/1, 53-319 Wrocław w terminie 7 dni od wykonania usługi.
4.3. Kancelaria rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
4.4. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów w terminie 3 dni od daty uwzględnienia reklamacji.
4.5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany o prawie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4.6. Klient zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia za pośrednictwem konta użytkownika w PPW w dwóch przypadkach:
 • o zaakceptowaniu warunków wykonania usługi
 • po otrzymaniu od Kancelarii informacji o wykonaniu usługi.

Windykacja należności.
5. Kancelaria świadczy usługi windykacji należności na podstawie umów o stałej współpracy, jak również na podstawie indywidualnego zlecenia.

Rozliczenia i płatności.
6.1. Za usługi świadczone za pośrednictwem PPW, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Regulaminu, przysługuje Kancelarii wynagrodzenie.
6.2. Wysokość wynagrodzenia zostaje ustalona w umowie zawartej na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
6.3. Wynagrodzenie jest uiszczane przez Klienta z góry przed terminem wykonania usługi w następujący sposób:
 • kartą kredytową
 • przelewem na rachunek prowadzony.
6.4. Kancelaria może wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu uiszczenia przez Klienta umówionej ceny.
6.5. Po uiszczeniu ceny za usługę i po wykonaniu usługi Kancelaria wystawia fakturę.
6.6. Kancelaria prześle fakturę na adres Klienta w terminie 7 dni od daty uiszczenia ceny za usługę przez Klienta.

Bezpieczeństwo i zasady etyki.
7.1. Przekaz danych i informacji oraz dokonywanie transakcji internetowych w PPW oparte są na protokole SSL wykorzystującym 128-bitowe szyfrowanie danych. Protokół jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi e-commerce i zapewnia pełną poufność i ochronę wszelkich przekazanych informacji, a także informacji zwrotnych.
7.2. PPW opiera się na wyznacznikach etycznych zawartych w "Zasadach Etyki Radcy Prawnego" oraz wynikających z Netykiety, która jest kodeksem zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet

Ochrona danych osobowych i poufność.
8.1. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Zleceniu w celu świadczenia usług przez Kancelarię oraz wystawienia dowodów księgowych.
8.2. Kancelaria zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Klientów dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w pkt 9.1.
8.3. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w nieograniczonej czasowo tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku z wykonaniem Zlecenia.
8.4. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
8.5. Kancelaria zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanych z danymi osobowymi Klienta i nieudostępnianiem ich.

Rozwiązanie umowy.
9.1. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi przez Kancelarię i zapłaty ceny przez Klienta.
9.2. Klient może odstąpić od umowy przed zrealizowaniem usługi przez Kancelarię składając stosowne oświadczenie drogą internetową lub pocztą.

Postanowienia końcowe.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

powrót wsteczdo góry góra
Login
Hasło

Valid HTML 4.01
Valid CSS
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70